Videregående opplæring

  Utskriftsvennlig versjon

4) Videregående opplæring

Følgende skal bevares:

a) Fylkeskommunens og skolens retningslinjer og prosedyrer, planer og evalueringer, virksomhetsplaner og tilstandsrapporter

b) Godkjenning av lærebedrifter

c) Saker om tilsyn ved hjemmeundervisning

d) Kriterier for opplæringens organisering og innhold

e) Lokale læreplaner, oppgavetekst lokale eksamener

f) Saker som er behandlet i skolens øverste samarbeidsorgan, jf. opplæringslova kap. 11

g) Om alle elever bevares følgende dokumentasjon:

-Hvilke elever som har gått på hvilken skole, inkludert fravær

-Underveisvurdering, inkludert halvårsvurdering med karakter

-Sluttvurdering, inkludert standpunktkarakter og eksamenskarakter, karakter til fagprøve, svenneprøve og kompetanseprøve

-Ved fritak for vurdering med karakter bevares annen dokumentasjon av opplæringen

-Lærekontrakt og opplæringskontrakt.

h) Om enkeltelever bevares følgende dokumentasjon:

-Saker om rettigheter og plikter knyttet til innhold og organisering av opplæringen, jf. opplæringslova kap. 3, 4 og 4A og opplæringsforskriften kap. 1.

-Saker om spesialpedagogisk støtte og spesialundervisning, inkludert utredning, enkeltvedtak og individuell opplæringsplan med vurdering.

-Saker om fysisk og psykososialt skolemiljø

-Skademelding.

Merknad:

Fylkeskommunens og enkeltskolenes retningslinjer, planer og evalueringer vedrørende videregående opplæring bevares. Der det har vært tilsyn ved hjemmeundervisning skal enkeltsakene bevares. Rammene for undervisningen legges for en stor del legges sentralt men den enkelte fylkeskommune og den enkelte skole har et visst handlingsrom når det gjelder opplæringens organisering og innhold. Dette handlingsrommet kan skape lokale variasjoner og dokumentasjonen av dette skal bevares for ettertiden.

Det skal bevares en del dokumentasjon om alle elever. Fylkeskommunen skal kunne gjøre rede for hvilke elever som gikk på hvilken skole på et gitt tidspunkt. Vurdering skal bevares, dette inkluderer underveisvurdering (at slik er avholdt, se Grunnskole), halvårsvurderinger med karakter, og endelig sluttvurdering samt eventuell annen dokumentasjon av opplæringen. En del dokumentasjon vil gjelde kun enkelte elever. Dette dreier seg om saker om innholdet og organiseringen av opplæringen. Der eleven har vært innom PPT har fylkeskommunen ansvar for å dokumentere for ettertiden hvilket vedtak som er fattet og opplæringsplan med vurdering av denne. Saker om mobbing skal bevares for ettertiden. Det samme skal skademeldinger.

  • Om Læringsplattformer, se Grunnskoleopplæring.
  • Eksempler på sakstyper som kan kasseres:
  • Elevarbeider, innleveringsarbeider, prosjektoppgaver og lærernes vurdering av slike
  • Daglig fraværsføring. Fravær dokumenteres på vitnemål
  • Varsler om fare for nedsatt karakter eller ikke karakter
  • Når saker fra skolens øverste samarbeidsorgan for brukermedvirkning i skolen bevares kan saker fra øvrige samarbeidsorgan kasseres.

Endringer fra tidligere retningslinjer for bevaring og kassasjon i kommunale og fylkeskommunale arkiv:

Tidligere regelverk tilsa bevaring av eksamensprotokoller for alle elever. Det nye regelverket er i mindre grad basert på en type dokumentasjon av eksamen og angir at det er oppgaven sluttvurdering som skal bevares.